Skip content

REGULAMIN KONKURSU “LITTLE MIX LYRIC BOOK PRIZE DRAW” – LISTOPAD 2013

REGULAMIN KONKURSU “LITTLE MIX LYRIC BOOK PRIZE DRAW” – LISTOPAD 2013

LITTLE MIX LYRIC BOOK PRIZE DRAW

NOVEMBER 2013

KONKURS “LITTLE MIX LYRIC BOOK PRIZE DRAW”

LISTOPAD 2013

TERMS AND CONDITIONS

REGULAMIN

1. Promotion Details 1. Szczegóły promocji
1.1 By entering the Prize Draw you agree that you have read and understood these Terms and Conditions and agree that you will be bound by them. These Terms and Conditions govern your relationship with Sony Music Entertainment UK Limited, whose address is Sony Music Entertainment UK Limited, 9 Derry Street, London, W8 5HY (“Sony”) and is no way sponsored, endorsed, administered or associated with Facebook or Twitter.  These Terms and Conditions, the terms and conditions of Facebook http://www.facebook.com/policies/?ref=pf and the terms and conditions of Twitter https://twitter.com/tos and all other information provided prior to entering the Prize Draw (the “Prize Draw”) form part of the rules of entering this Prize Draw (the “Rules”). Entering the Prize Draw you agree that you have read, agree to and are bound by the Rules. 1.1 Przystępując do Konkursu potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz niniejszy Regulamin i że będziesz związany jego postanowieniami. Niniejszy Regulamin reguluje Twoje stosunki z Sony Music Entertainment UK Limited, której adres to: Sony Music Entertainment UK Limited, 9 Derry Street, London, W8 5HY („Sony”) i która w żaden sposób nie jest sponsorowana, ani powiązana, w tym organizacyjnie, z Facebook’iem ani z Twitter’em. Niniejszy Regulamin, regulamin Facebook’a (http://www.facebook.com/policies/?ref=pf) i regulamin Twitter’a (https://twitter.com/tos) oraz wszelkie inne informacje przekazane przed rozpoczęciem Konkursu („Konkurs”) składają się na zasady uczestnictwa w Konkursie („Zasady”). Przystępując do Konkursu potwierdzasz, że przeczytałeś, rozumiesz i będziesz związany Zasadami.
2. Participation 2. Uczestnictwo
2.1 To enter the Prize Draw, you are invited to design an original front page of a lyric book for the artists known as Little Mix (the “Artist”) (it can be, for example, a drawing, painting, photograph or collage).   Photograph your lyric book design and/or scan it AND then (if you do not have a Tumblr account sign up to Tumblr https://www.tumblr.com/login) and upload your lyric book design to http://mixers-salute.tumblr.com AND leave the in the comments section the country that you are from AND hashtag #littlemixlyricbook (the “Picture Entry”).  Please do not send in your original Picture Entry to the Sony address above, as we will not be able to return them to you. 

For a chance to win your Picture Entry being turned into an actual lyric book (the “Prize”).

 

Your Picture Entry(s) may not contain any other individuals other than you and/or the Artist; and

Your Picture Entry(s) may not contain profanity or images in poor taste; and

Your Picture Entry(s) may not contain text images or lyrics from the Artist’s songs; and

Your Picture Entry(s) may not contain personally identifiable information; i.e. photos with your home address, your school, your hometown, telephone numbers, etc.

Your Picture Entry(s) may not contain brand images, cartoons, logos, or any other copyrighted image.

2.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie powinieneś stworzyć oryginalny utwór plastyczny (np. rysunek, obraz, zdjęcie, kolaż) strony głównej książeczki płyty. Sfotografuj albo zeskanuj swoje dzieło i załaduj je (jeśli nie masz konta Tumbir załóż je zapisując się na  https://www.tumblr.com/login) na stronie http://mixers-salute.tumblr.com oraz podaj w sekcji komentarz nazwę kraju, z którego jesteś oraz #littlemixlyricbook (“Zgłoszenie Konkursowe”)). Nie wysyłaj oryginału swojej pracy – nie będziemy mogli Ci go zwrócić. 

Jeśli wygrasz, Twoje Zgłoszenie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia spersonalizowanej książeczki singla („Nagroda”).

 

Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać:

–          podobizn osób innych niż Ty i/albo Artysta;

–          wulgaryzmów lub niesmacznych obrazów;

–          tekstów piosenek Artysty lub obrazów te teksty zawierających;

–          informacji pozwalających na zidentyfikowanie Ciebie (tj. zdjęć z Twoim adresem domowym, szkołą, miastem, w którym mieszkasz, numerami telefonów itp.);

–          oznaczeń marek, rysunków, logo i wszelkich innych obrazów podlegających ochronie praw własności intelektualnej.

2.2 The Prize Draw will run from 09:30:00 AM GMT on Friday 7st November, 2013 (the “Starting Date”) and the “Closing Time” will be 23:59 PM GMT on Sunday 10th November, 2013 (the “Closing Date”) (collectively the “Prize Draw Period”).  For the avoidance of doubt no Picture Entry(s) will be counted before or beyond the Prize Draw Period. 2.2 Konkurs rozpocznie się o godz. 9:30 czasu GMT w piątek 7 listopada 2013 r. („Data Rozpoczęcia”) a zakończy się godz. 23:59 czasu GMT w niedzielę 10 listopada 2013 r. („Data Zakończenia”) (łącznie „Czas Trwania Konkursu”). Dla uniknięcia wątpliwości: Zgłoszenia Konkursowe nie będą przyjmowane przed ani po Czasie Trwania Konkursu.
2.3 This Prize Draw is only open to residents of Poland and you must be aged 14 years old or over (as of the Starting Date). If you are under 18 years old, you must ask the permission of a parent or guardian before entering this Prize Draw.  By entering this Prize Draw, you understand that you will be entered into a drawing including eligible entrants within Poland and from other countries outside Poland and throughout the world. Entrants from outside Poland are subject to the laws and conditions of their country in which they reside. 2.3 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie obywatele Polski, którzy maja co najmniej 14 lat (w Dacie Rozpoczęcia). Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego zanim przystąpisz do Konkursu. Przystępując do Konkursu przyjmujesz do wiadomości, że będziesz w nim konkurował z innymi uczestnikami z Polski i z innych krajów. Uczestnicy z poza Polski podlegają przepisom i zasadom prawa właściwym dla ich miejsca zamieszkania.
2.4 In the event that the Winner does not, or is unable to, comply with and meet the Rules, Sony shall be entitled at its discretion to disqualify the Winner, without any further liability to them. No liability shall attach to Sony (and its licensees, affiliates and assigns) as a result thereof. 2.4 W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzca nie spełnia albo nie może lub nie jest w stanie spełnić Zasad, Sony ma prawo, według własnego uznania, zdyskwalifikować Zwycięzcę, bez dalszych zobowiązań wobec niego. W takim przypadku Sony (ani jej licencjobiorcy, spółki powiązane i cesjonariusze) nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności. 
2.5 Sony (and its licensees, affiliates and assigns) reserves the right to cancel the Prize Draw or amend these Terms and Conditions without notice in the event of circumstances outside its control, including without limitation, a major catastrophe, war, civil or military disturbance, strike, earthquake or any actual, anticipated or alleged breach of any applicable law or regulation or any other similar event.  No liability shall attach to Sony as a result thereof. If a sufficient number of eligible entries (as determined by Sony, in its sole discretion) are not received by the end of the Prize Draw Period, Sony reserves the right not to award any or all Prize(s). 2.5 Sony (i jej licencjobiorcy, spółki powiązane i cesjonariusze) zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu i do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia w przypadku wystąpienia okoliczności od Sony niezależnych, w tym poważnej katastrofy, wojny, niepokojów cywilnych lub wojskowych, strajku, trzęsienia ziemi lub rzeczywistego, przewidywanego lub domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub regulacji albo innych podobnych zdarzeń. W takim przypadku Sony nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności. Sony zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody w przypadku, gdy w Czasie Trwania Konkursu nie wpłynie wystarczająca (według wyłącznego uznania Sony) ilość prawidłowych Zgłoszeń Konkursowych. 
2.6 Employees and their immediate families of Sony, companies within Sony Music Entertainment group of companies and any of their subsidiaries and/or agencies associated with this Prize Draw are ineligible to enter. Any such entries will be invalid. 2.6 Pracownicy Sony, spółek z grupy Sony Music Entertainment i wszelkich ich spółek powiązanych oraz i/lub agencji związanych z Konkursem oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału z Konkursie. Wszystkie zgłoszenia takich osób będą uznawane za nieważne.
2.7 You may submit more than one (1) Picture Entry but any duplication will be deleted and you may be disqualified from this Prize Draw. 2.7 Możesz przysłać więcej niż jedno (1) Zgłoszenie Konkursowe, lecz duplikujące się Zgłoszenia będą usuwane i możesz zostać za to zdyskwalifikowany.
2.8 Your standard telephone, internet, network and data charges will apply (there is no additional charge to enter this Prize Draw) and you must have the bill payer’s permission prior to entering the Prize Draw. 2.8 Obowiązują Twoje zwykłe opłaty za telefon, internet i transmisje danych (nie ma dodatkowych opłat za uczestnictwo w Konkursie) i powinieneś uzyskać zgodę osoby dokonującej tych opłat przed przystąpieniem do Konkursu.
3. Submitted Material 3. Dostarczone materiały
3.1 By entering the Prize Draw you warrant and represent that your Picture Entry does not and shall not contain any material that, in Sony’s sole discretion (including but not limited to): (i) impersonates any person (save for the likeness of the Artist for the purposes of the Prize Draw) or entity, or falsely states or otherwise misrepresents the identity of the subject photographed or your affiliation with a person or entity, without such person or entity’s prior written consent; (ii) constitutes personally identifying information or other personal or identifying information about you or any individual; (iii) is false, deceptive, misleading, scandalous, indecent, criminally obscene, pornographic, unlawful, blasphemous, defamatory, libelous, fraudulent, tortuous, threatening, harassing, hateful, degrading, intimidating, or racially or ethnically offensive, or contains nudity, pornographic images, explicit sexual themes or graphic violence; (iv) encourages conduct that could be considered a criminal offence, could give rise to criminal civil liability, or could violate any law, or that could otherwise be considered inappropriate; (v) constitute spam, a virus, worm, Trojan horse, Easter egg, time bomb, spyware, or other computer code, file or program that is harmful or invasive or may, or is intended to damage or hijack the operation of, or to monitor the use of, Sony or any hardware, software, or equipment; (vi) constitutes any advertising, promotional material, or other form of solicitation; or (vii) constitutes any non-public information about a company. 3.1 Przystępując do Konkursu gwarantujesz i zapewniasz, że Twoje Zgłoszenie konkursowe nie zawiera żadnego materiału, który, według wyłącznego uznania Sony, m.in.: (i) przedstawia konkretną osobę (za wyjątkiem Artysty na potrzeby Konkursu) lub podmiot albo przedstawia fałszywie lub w inny sposób dezinformuje co do tożsamości przedmiotu fotografii lub co do Twojego związku z osobą fizyczną lub prawną, bez uzyskania uprzedniej zgody tej osoby; (ii)  zawiera dane identyfikacyjne lub inne dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację Ciebie lub inną osobę fizyczną; (iii) jest fałszywy, wprowadzający w błąd, mylący, skandaliczny, nieprzyzwoity, zawiera treści obsceniczne grożące odpowiedzialnością karną, obsceniczny, pornograficzne, niezgodne z prawem, bluźniercze, zniesławiające, oszczercze, oszukańcze, pokrętne, zawiera groźby, treści napastliwe, propagujące nienawiść, poniżające, zastraszające lub obraźliwe na tle rasowym i etnicznym lub zawiera zdjęcia pornograficzne lub wyraźne motywy seksualne lub obrazowo ukazaną przemoc; (iv) zachęca do zachowania, które mogłyby być uznane za przestępstwo, może prowadzić do odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności cywilnej lub mogłoby naruszać prawo lub które mogłyby być uznane za niewłaściwe; (v) jest spamem, wirusem, robakiem, koniem trojańskim, „Easter egg”, „time bomb”, oprogramowaniem szpiegującym (spyware), lub innym kodem komputerowym, plikiem lub programem, który jest szkodliwy lub inwazyjny lub może lub jest przeznaczony do uszkadzania lub przechwytywania lub monitorowania działania Sony lub jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania lub sprzętu; (vi) stanowi jakąkolwiek reklamę, materiał promocyjny lub inną formę akwizycji; lub (vii) stanowi jakąkolwiek niedostępną publicznie informację o firmie.Alpha 
3.2 By entering the Prize Draw, you hereby grant to Sony (and its licensees, affiliates and assigns); a non-exclusive worldwide, royalty free, perpetual and irrevocable licence to use, edit, copy, transmit, display, exploit, manipulate, distribute, reproduce, make, exercise all copyright, trademark, publicity and other proprietary rights (and to sub-licence such rights) to your Picture Entry and any information you provided or any part thereof, in any and all media (by any and all means now known or developed in the future), including without limitation, use on artwork, commercial audio or video products and all forms of advertising and merchandise. You waive any right to privacy. You waive any right including “moral right” to inspect or approve uses of your Picture Entry, your information provided or to be compensated for any such uses. 3.2 Przystępując do Konkursu niniejszym udzielasz Sony (i jej licencjobiorcom, spółkom powiązanym i cesjonariuszom): niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i nieodwołalnej licencji na  używanie, edytowanie, kopiowanie, transmitowanie, wyświetlanie, wykorzystywanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, reprodukowanie, wykonywanie wszelkich praw autorskich, publicznych i innych praw własności (i do udzielania sublicencji w ww. zakresie) w odniesieniu do twojego Zgłoszenia Konkursowego i wszelkich informacji, które dostarczyłeś lub do ich części, na wszystkich polach eksploatacji (znanych obecnie i wynalezionych w przyszłości), w tym w szczególności wykorzystania w utworach plastycznych, w komercyjnych produktach audio i video oraz we wszelkich formach reklamy i handlu. Zrzekasz się wszelkich praw do prywatności. Zrzekasz się wszelkich praw, w tym „autorskich praw osobistych” do kontroli lub zezwalania na wykorzystanie Twojego Zgłoszenia Konkursowego i dostarczonych przez Ciebie informacji oraz prawa do żądania wynagrodzenia za jakiekolwiek takie wykorzystanie.
3.3 By submitting your Picture Entry, you warrant and represent that you own or control its contents; you are pictured in it, and/or have permission from any relevant third parties to use and submit (for the purposes herein) your picture and it shall not breach any third party rights. To the extent that anyone else has contributed in any way to your picture, you warrant that any and all third parties have given their written permission to you authorizing you to send in your Picture Entry for the purposes set out herein. Sony may require you to produce such written permission at any time. 3.3 Dostarczając swoje Zgłoszenie Konkursowe oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub masz prawo dysponować jego zawartością; jesteś przedstawiony na zdjęciu w zawartym w Zgłoszeniu i/lub dysponujesz zgodą wszelkich zainteresowanych stron trzecich na wykorzystanie i dostarczenie (na potrzeby opisane w niniejszym Regulaminie) swojego zdjęcie i nie narusza to praw osób trzecich. W zakresie, w jakim ktokolwiek inny przyczynił się w jakikolwiek sposób do stworzenia twojego zdjęcia, gwarantujesz, że wszelkie takie osoby trzecie wyraziły pisemną zgodę upoważniającą Cię do przesłania go w ramach Zgłoszenia Konkursowego do celów określonych w niniejszym Regulaminie. Sony może zażądać od Ciebie przedstawienia takiej pisemnej zgody w każdym momencie.Alpha
3.4 Sony may at its sole discretion opt not to use, without notice or reason, any Picture Entry that Sony believes is inappropriate or in breach of these Rules or if it simply does not wish to use them. 3.4 Sony może, według własnego uznania i bez uprzedzenia i podania przyczyny, zrezygnować z wykorzystania każdego Zgłoszenia Konkursowego, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub jeśli po prostu nie chce z niego korzystać.
4. The Prize 4. Nagroda
4.1i) On Monday 11th November, 2013 from 9:30:00 AM GMT four (4) Winners (“the Winners”) from all the valid Picture Entry(s) will be selected by Sony (at Sony’s sole discretion).

ii) In the event that the Winner does not, or is unable to, comply with and meet the Rules, Sony shall be entitled at its discretion to disqualify the Winner, without any further liability to the Winner. No liability shall attach to Sony as a result thereof.

iii) No cash alternatives shall be available for the Prize.  The Prize is non-transferable.  However, Sony reserves the right to change the Prize at its discretion or to offer an alternative Prize of similar value.  There is no alternative for the Prize.

4.1i) Czterech (4) Zwycięzców (“Zwycięzca”) zostanie wybrany przez Sony (według wyłącznego uznania Sony) spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń Konkursowych, w poniedziałek 11 listopada 2013 r. po godz. 9:30 czasu GMT.

ii) W przypadku, gdy Zwycięzca nie może lub nie jest w stanie przestrzegać i spełnić zasad Regulaminu, Sony ma prawo według własnego uznania zdyskwalifikować Zwycięzcę, bez dalszych zobowiązań wobec niego. Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zaistnienia ww. sytuacji.

iii) Nagroda nie podlega zamianie na świadczenia pieniężne. Nagroda jest nieprzenoszalna na inne osoby. Niezależnie od powyższego, Sony zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody według własnego uznania lub do zaoferowania alternatywnej Nagrody podobnej wartości. Nie ma alternatywy dla Nagrody.

4.2 On Monday 11th November, 2013 from 9:30:00 AM GMT, the Winner will be contacted via their email address (that they provided to Sony) in the Picture Entry. Once notified the Winner must confirm to Sony their full name, telephone number/mobile, home address and date of birth (if they have not already supplied). The Winner may, in Sony’s absolute discretion, be required to sign all necessary waivers, consents, or permissions of any nature required by Sony together with an agreement ratifying the rights granted to Sony herein (and any other documents reasonably required by Sony) (the “Required Agreement(s)”). If the Winner cannot be contacted within twenty-four (24) hours of first notification attempt, if the Winner email address is returned as undeliverable, if the Winner postal address is “undeliverable” “unknown”, if Winner’s telephone number does not work or if the Winner rejects the Prize, then Sony reserves the right, at its sole discretion, to disqualify the Winner without any further liability to that Winner and offer the Prize to the next best entrant (in Sony’s sole discretion) and thereafter until another Winner is found.  Or if the Winner is unable for whatever reason to accept the Prize, or in the event of non-compliance with the Terms and Conditions, or if the Required Agreement(s), if required, is/are not properly executed, Sony shall be entitled at its discretion to disqualify the Winner, without any further liability to that person and the Prize will be forfeited and an alternative Winner may be selected from all remaining eligible Picture Entries. Upon Prize forfeiture, no compensation will be given. You agree to comply fully with each provision in the Rules. I am at least 18 years old (and, if I am not, my parent or legal guardian will also execute a Required Agreement), and if I execute a Required Agreement on behalf of a minor, then I am the parent and/or legal guardian of such minor. 4.2 Sony skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem adresu e-mail (podanego przez niego Sony) ze Zgłoszenia Konkursowego w poniedziałek 11 listopada 2013 r. po godz. 9:30 czasu GMT. Po powiadomieniu Zwycięzca musi potwierdzić Sony swoje imię i nazwisko, numer telefonu/telefonu komórkowego, adres zamieszkania i datę urodzenia (jeśli jeszcze ich nie podał). Zwycięzca może być zobowiązany, według wyłącznego uznania Sony, do podpisania niezbędnych zwolnień, zgód lub pozwoleń wszelkiego rodzaju wymaganych przez Sony wraz z umową potwierdzającą prawa przyznane w niniejszym Regulaminie Sony (i wszelkie inne dokumenty wymagane w sposób zasadny przez Sony) (“Wymagana Umowa(y)”). Jeżeli nawiązanie kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od momentu pierwszej próby powiadomienia okaże się niemożliwe, jeżeli doręczenie na adres e-mail Zwycięzcy jest niemożliwe, jego adres pocztowy zostanie oznaczony jako „niemożliwy do dostarczenia” lub „nieznany”, jego numer telefonu nie działa lub jeśli Zwycięzca odmówi przyjęcia Nagrody, Sony zastrzega sobie prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania Zwycięzcy bez ponoszenia dalszej odpowiedzialności wobec niego i do zaoferowania Nagrody kolejnemu najlepszemu uczestnikowi  (według uznania Sony), aż do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy. W przypadku, gdy Zwycięzca nie może, z jakiegokolwiek powodu, przyjąć Nagrody, albo w przypadku gdy wystąpi niezgodność z Regulaminem, albo jeśli  Wymagana Umowa(y), jeśli jest wymagana, nie może zostać prawidłowo zrealizowana, Sony jest uprawniona, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania Zwycięzcy i podjęcia decyzji o przepadku jego Nagrody oraz do dokonania wyboru innego Zwycięzcy spośród wszystkich pozostałych prawidłowych Zgłoszeń Konkursowych. Z tytułu przepadku Nagrody nie przysługuje jakakolwiek rekompensata. Zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Oświadczam, że mam co najmniej 18 lat (a jeśli nie, mój rodzic albo opiekun prawny zrealizuje za mnie Wymaganą Umowę), a jeśli realizuję Wymaganą Umowę w imieniu i na rzecz osoby niepełnoletniej, to oświadczam że jestem jej rodzicem albo opiekunem prawnym.
4.3 The Prize containing the Winner Picture Entry will be sent via recorded delivery.  Sony does not accept any responsibility for the delivery of the Prize and the mail service. 4.3 Nagroda zawierająca Zgłoszenie Konkursowe Zwycięzcy zostanie wysłana przesyłką poleconą. Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość dostarczenia Nagrody i za działanie poczty.
4.4 For the avoidance of doubt any expenses not specified in these Terms and Conditions are the sole responsibility of the Winner. 4.4 Dla uniknięcia wątpliwości: Poniesienie wszelkich kosztów nie wymienionych w Regulaminie jest po stronie Zwycięzcy.
4.5 In all cases Sony (and its licensees, affiliates and assigns) shall not be liable for email notification that does not reach the Winner for reasons beyond Sony’s (and its licensees, affiliates and assigns) reasonable control. Sony (and its licensees, affiliates and assigns) shall not be responsible for any costs or losses incurred directly or indirectly by the Winner as a result of an incorrect email, home address, telephone number or name given by the Winner. 4.5 Sony (i jej licencjobiorcy, spółki powiązane i cesjonariusze) nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powiadomienia w formie e-mail z powodów pozostających poza kontrolą Sony (i jej licencjobiorców, spółek powiązanych i cesjonariuszy). Sony (i jej licencjobiorcy, spółki powiązane i cesjonariusze) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Zwycięzcę w wyniku podania przez Zwycięzcę nieprawidłowego adresu e-mail, adresu domowego, numeru telefonu lub imienia i nazwiska.
4.6 Sony (and its licensees, affiliates and assigns) accepts no responsibility for entries lost, damaged or delayed, or for any difficulty experienced in accessing or submitting your Picture Entry. Late, damaged, defaced, illegible, incomplete or suspected fraudulent Picture Entry will not be accepted.  Proof of dispatch of the Picture Entry (whether electronic or postal) will not be accepted as proof of receipt by Sony. 4.6 Sony (i jej licencjobiorcy, spółki powiązane i cesjonariusze) nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zaginione/utracone, uszkodzone lub opóźnione, jak również za jakiekolwiek trudności w dostępie lub w dostarczeniu Twojego Zgłoszenia Konkursowego. Opóźnione, uszkodzone, zamazane, nieczytelne, niekompletne, lub podejrzane o oszustwo Zgłoszenia Konkursowe nie będą akceptowane. Dowód wysłania Zgłoszenia Konkursowego (ani elektronicznego, ani pocztowego) nie będzie uznawany za dowód otrzymania go przez Sony.
4.7 Details of the Winner will be available on request to all participants who send a stamped addressed envelope to Sony at the address above. 4.7 Dane Zwycięzcy będą dostępne na żądanie dla wszystkich zainteresowanych, którzy prześlą do Sony ofrankowaną zaadresowaną do siebie kopertę na adres podany powyżej.
5. General Terms 5. Zasady ogólne
5.1 Sony reserves the right to verify the eligibility of your Picture Entry. Sony may request that the Winner contact Sony to confirm that they are a winning entrant and/or to provide proof of identity, age and residency. In the event of a dispute as to the identity of a Picture Entry, any Picture Entry will be deemed to have been submitted by the authorised holder of the email account from which the Picture Entry was submitted. You may be requested to provide Sony with proof that they are the authorised holder of the email account associated with the winning Picture Entry. 5.1 Sony zastrzega sobie prawdo do zweryfikowania prawidłowości Twojego Zgłoszenia Konkursowego. Sony może zażądać od Zwycięzcy skontaktowania się z Sony w celu udowodnienia, że jest on zwycięskim uczestnikiem i/albo dostarczenia dowodu tożsamości, wieku i miejsca zamieszkania. W przypadku sporu co do tożsamości uczestnika, Zgłoszenie Konkursowe zostanie uznane za dokonane przez upoważnionego posiadacza konta o adresie e-mail z którego zostało wysłane. Sony może zażądać od Ciebie przedstawienia dowodu na to, że jesteś upoważnionym posiadaczem konta e-mail związanego ze zwycięskim Zgłoszeniem Konkursowym.
5.2 Picture Entries that are incorrect or incomplete will be void. No refund will be made for the cost of any Picture Entry. Sony may refuse to award the Prize, or withdraw the Prize, in the event of your fraud, dishonesty or non-entitlement under the Rules. 5.2 Zgłoszenia Konkursowe, które są nieprawidłowe lub niekompletne, zostaną uznane za nieważne. Z tytułu Zgłoszenia Konkursowego nie przysługuje jakakolwiek refundacja kosztów. Sony może odmówić przyznania Nagrody albo cofnąć Nagrodę w przypadku oszustwa, nieuczciwości lub braku uprawnień zgodnie z Regulaminem z Twojej strony.
5.3 The Winner may be required, as a condition of being awarded the Prize, for no remuneration, to participate in promotional and publicity materials at the reasonable request of Sony and it shall be condition of being awarded the Prize the Winner must consent and agree to do so. 5.3 Aby otrzymać Nagrodę, Zwycięzca może być zobowiązany, na uzasadnione żądanie Sony, do nieodpłatnego uczestnictwa w materiałach promocyjno-raklamowych. Warunkiem otrzymania Nagrody powinno być wówczas wyrażenie zgody i uczestnictwo Zwycięzcy w ww. materiałach.
5.4 In the event of any fault, mistake, misunderstanding or dispute concerning the operation of any part of the draw, the decision of Sony shall be final. 5.4 W przypadku jakiegokolwiek błędu, pomyłki, nieporozumienia lub sporu dotyczącego realizacji dowolnej części Konkursu, decyzja Sony będzie ostateczna.
5.5 Sony (and its licensees, affiliates and assigns) is not responsible for internet, network, telephone line or communication failures of any kind or for entries that are incomplete, corrupted, incomprehensible or not received before the Closing Date and Closing Time. Such entries will be void. 5.5 Sony (i jej licencjobiorcy, spółki powiązane i cesjonariusze) nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju niesprawność internetu, sieci komputerowej, linii telefonicznej lub innych przeszkód w komunikacji, ani za zgłoszenia, które są niekompletne, uszkodzone, niezrozumiałe lub niedostarczone przed Datą Zakończenia. Takie zgłoszenia zostaną uznane za nieważne.
5.6 Sony assumes no responsibility for damages, losses or injuries that result from your Picture Entry in this Prize Draw or acceptance or use of any Prize, provided that nothing in the Rules shall exclude or limit Sony’s liability for death or personal injury caused by its staff or supplier’s negligence or for fraud. 5.6 Sony nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, szkody lub obrażenia, które wynikają z Twojego Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu lub z przyjęcia lub używania jakiejkolwiek Nagrody, z tym zastrzeżeniem, że żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Sony za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbania lub oszustwa jej pracowników lub podwykonawców.
5.7 You hereby agree to release and hold harmless Sony, its parent companies, affiliates, subsidiaries, divisions, advertising and promotion agencies and its respective employees, officers, directors, agents, representatives, shareholders and Prize’ partners (collectively, the “Releasees”) from any claims, actions, injury, loss or damages of any kind, including but not limited to, any damage to the entrant’s or any other person’s computer relating to or resulting from participation in, or downloading of any materials or software in connection with, this Prize Draw, personal injury or death (except for liability for death, personal injury and damage or loss caused by negligence, which is not excluded) resulting from participating in this Prize Draw or from the acceptance, possession, or use or misuse of any Prize awarded or participation in any Prize-related activity.  This limitation of liability is a comprehensive limitation of liability that applies to all damages of any kind, including (without limitation) compensatory, direct, indirect, or consequential damages; loss of data, income, or profit; loss or damage to property; and claims of third parties.  Eligible participants agree that Releasees have not made nor are in any manner responsible or liable for any warranty, representation, or guarantee, statutory, express or implied (including but not limited to, the implied warranties of merchantability, title, and fitness for a particular purpose), in fact or in law, relative to the Prize Draw or the Prize awarded.  Without limiting the generality of the foregoing, Releasees do not make any express or implied warranties or representations with respect to any promotional web site and Releasees shall not be liable for the consequences of any interruptions or errors related thereto. These terms give you specific legal rights.  The provisions regarding implied warranties are void in some jurisdictions where implied warranties are prescribed by law. 5.7 Niniejszym zgadzasz się zwolnić Sony, jej spółki macierzyste i stowarzyszone, filie, oddziały, agencje reklamowe i promocyjne oraz ich pracowników, członków zarządu, dyrektorów, agentów, przedstawicieli, akcjonariuszy oraz partnerów Nagród (łącznie „Zwalniani”) z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, działania, szkody, straty lub odszkodowania jakiegokolwiek rodzaju, w tym w szczególności za wszelkie uszkodzenia komputera uczestnika lub osób trzecich związane lub wynikłe z uczestnictwa w Konkursie, lub pobierania jakichkolwiek materiałów i oprogramowania związanych z Konkursem, za uszkodzenia ciała lub śmierć (za wyjątkiem odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała i szkody spowodowane przez zaniedbanie) wynikłe z uczestnictwa w Konkursie lub z przyjęcia, posiadania lub używania lub nieprawidłowego używania jakiejkolwiek Nagrody albo z jakichkolwiek aktywności związanych z Nagrodą. To ograniczenie odpowiedzialności ma charakter kompleksowy i dotyczy wszelkich szkód i roszczeń dowolnej natury, w tym w szczególności szkód i roszczeń kompensacyjnych, bezpośrednich, pośrednich i wtórnych; utraty danych, przychodów lub zysków; utraty lub uszkodzenia mienia; oraz roszczeń osób trzecich. Uprawnieni uczestnicy zgadzają się, że Zwalniani nie udzielil, ani nie będą w żaden sposób ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zapewnień lub gwarancji, ustawowych, wyraźnych lub dorozumianych (w tym ustawowej rękojmi co do użyteczności handlowej, tytułu i przydatności do określonego celu), faktycznych lub prawnych, odnoszących się do Konkursu lub przyznanej Nagrody. Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego postanowienia, Zwalniani nie udzielają żadnych bezpośrednich lub dorozumianych rękojmi lub zapewnień co do jakiejkolwiek promocyjnej strony internetowej i nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zakłócenia z nią związane. Niniejsze warunki dają Ci określone uprawnienia. Przepisy dotyczące ustawowej rękojmi/gwarancji są nieważne w niektórych krajach, w których dorozumiane rękojmie/gwarancje są określone przez prawo.
5.8 Should one or more provision of these Terms and Conditions and Rules be unlawful, void, or unenforceable, such provision(s) shall be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of the remaining provisions and the remainder of the Terms and Conditions and Rules will thus remain in full force and effect. 5.8 Jeżeli jedno lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie(a) będzie uważane za nieobowiązujące i nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.
6. Privacy and Data Collection 6. Prywatność i gromadzenie danych
6.1 The Winner agree to keep confidential any knowledge about Sony and its business and personnel and the Artist received by them as a result of their Prize. 6.1 Zwycięzca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkiej wiedzy na temat Sony i jej działalności oraz personelu i Artysty uzyskanej przez Zwycięzcę w wyniku otrzymania Nagrody.
6.2 Unless you tell us otherwise, your details will not be shared with selected third parties for marketing. 6.2 Jeśli nie udzielisz nam zgody, twoje dane nie będą udostępniane wybranym osobom trzecim w celach marketingowych.
6.3 For the avoidance of doubt Sony will be the data processor of the personal data collected from you and/or third parties in order to enter you into the Prize Draw not Twitter or Facebook. 6.3 Dla uniknięcia wątpliwości: Sony (a nie Twitter ani Facebook) będzie administratorem danych osobowych otrzymanych od Ciebie i od osób trzecich w celu włączenia Cię do Konkursu.
6.4 By submitting your Picture Entry to this Prize Draw, you expressly permit Sony (and its licensees, affiliates and assigns) to identify you as the contributor of such Picture Entry and the content of such Picture Entry to the Prize Draw in any publication in any form, media or technology now known or later developed, unless you otherwise notify Sony in writing at the time you submit your entry written notification can be sent to Little Mix Book Entry Nov 2013 Prize Draw, Sony Music Entertainment UK Limited, 9 Derry Street, London, W8 5HY. 6.4 Dostarczając swoje Zgłoszenie Konkursowe do Konkursu wprost udzielasz Sony (i jej licencjobiorcom, spółkom powiązanym i cesjonariuszom) zgody na identyfikowanie Cię jako osoby, która wniosła wkład w Zgłoszenie Konkursowe i zawartość tego Zgłoszenia Konkursowego w Konkursie i we wszelkich publikacjach w jakiejkolwiek formie, medium lub technologii znanych obecnie i wynalezionych w przyszłości, chyba że określisz to inaczej i poinformujesz o tym pisemnie Sony w momencie dostarczania twojego zgłoszenia. Takie pisemne powiadomienie powinno zostać wysłane na adres: Little Mix Book Entry Nov 2013 Prize Draw, Sony Music Entertainment UK Limited, 9 Derry Street, London, W8 5HY.
7. Jurisdiction 7. Jurysdykcja
7.1 The Rules and this Prize Draw are governed by the laws of England and Wales and any dispute will be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of England. Regulamin i Konkurs podlegają prawu Anglii i Walii i wszelkie spory rozstrzygane będa wyłącznie przez sądy w Anglii.

 

Oświadczenie:

„Wysyłając swój teledysk/inny materiał konkursowy opatrzony hashtagiem # [jeśli dotyczy] za pośrednictwem e-mail, YouTube, Facebook, Instagram i Twitter zgadzasz się na to, że Twój teledysk/inny materiał konkursowy może zostać udostępniony przez SIMCO Limited na profilach Little mix w portalach społecznościowych, w tym Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oraz na stronie internetowej Little Mix.

Simco Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty lub urazy, które mogą wyniknąć z realizacji Twojego teledysku lub jego udostępnienia.

Simco Limited jest organizatorem konkursu i w żaden sposób nie sponsoruje, nie reklamuje i nie zarządza, ani nie jest powiązane z serwisami YouTube, Facebook, Instagram i Twitter.”