Skip content

Regulamin Konkursu „Paloma Faith : PalomaFace”

Regulamin Konkursu

„Paloma Faith : PalomaFace”

 

I.              Postanowienia ogólne

1.1.         Organizatorem konkursu „Paloma Faith : PalomaFace”, zwanym dalej Konkursem, oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Sony Music entertainment Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chóralnej 14 w Warszawie (kod 02-879), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000008269, NIP: 951-20-06-358, o kapitale zakładowym w wysokości 10.526.500 PLN (zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundatorem” lub „Sony Music”).

1.2.         Konkurs trwa od dnia 13.01.2015 r. od godz. 0:01 do dnia 27.01.2015 r. do godz.23.59

1.3.              Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.         Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1.5.         W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

II.             Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe

2.1.              Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 14 rok życia.

2.2.              Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) zasubskrybować oficjalny kanał Paloma Faith w serwisie You Tube (http://bit.ly/1ALIxgu) i

b) odpowiedzieć na pytanie: „Jaka jest Twoja ulubiona piosenka Paloma Faith i dlaczego?” (tytułu + jedno zdanie uzasadnienia) i przesłać odpowiedź w postaci komentarza w sekcji komentarzy „beauty blogger’s” na kanale YouTube, o którym mowa w pkt a).

2.3.         Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym, musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 13.01.2015 godz. 0:01 i nie później niż dnia 27.01.2015 godz. 23:59, zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.

2.4 .        Każdy Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe, jeżeli Uczestnik prześle w czasie trwania Konkursu kilka odpowiedzi, wówczas tylko pierwsza z nich będzie brana pod uwagę w ramach Konkursu.

2.5.         W Konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich.

2.6.         Uczestnik może przesłać wyłącznie odpowiedź na Zadanie Konkursowe, której sam jest autorem, a w przypadku, gdy odpowiedź stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wyłącznie utwór, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie. Przesłanie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (zamieszczenie komentarza) przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

2.7.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do Organizatora odpowiedzi na Zadanie Konkursowe albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących po stronie dostawcy usług internetowych lub telekomunikacyjnych albo wynikających z działania siły wyższej.

2.8.         Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu.

2.9.         Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych, w tym danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

III. Nagrody w Konkursie

3.1.         W Konkursie przewidziano jedną (1) nagrodę w postaci zestawu ulubionych kosmetyków upiększających Palomy Faith. Wartość nagrody wynosi 350 PLN brutto.

3.2.         Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że za wszelkie obowiązki związane z koniecznością odprowadzenia należnego podatku dochodowego od nagrody przyznanej w Konkursie odpowiedzialność ponosi Zwycięzca.

3.3.         Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.

3.4.         Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 

IV.           Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1.         Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą osoby wskazane przez Organizatora i Fundatora.

4.2.         Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 29.01.2015 r. i polegało będzie na wyborze Uczestnika Konkursu, który wysłał najciekawszą odpowiedź na zadane Zadanie Konkursowe (Zwycięzca).

4.3          W wypadku przypadkowego nadesłania przez różnych Uczestników jednobrzmiących odpowiedzi na Zadanie Konkursowe i przyznania przez Komisję Konkursową nagrody dla tej odpowiedzi, nagrodę otrzyma tylko ten spośród Uczestników nadsyłających jednobrzmiącą odpowiedź, którego odpowiedź została zarejestrowana najwcześniej.

4.4          Zwycięzca Nagrody powinien podać Fundatorowi adres, na który ma zostać wysłana Nagroda w terminie 3 dni od wysłania przez Fundatora wiadomości e-mail informującej go o zwycięstwie. W sytuacji, gdyby Zwycięzca nie podał adresu we wskazanym terminie, lub zrezygnował z przyjęcia Nagrody, Nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, który zdaniem Komisji Konkursowej, udzielił najciekawszej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

4.5.   W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, które zostały udzielone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione w Konkursie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.

4.7.         Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nieodwołalna.

4.8.         Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony nie później niż w dniu 29.01.2015 r.

4.10.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania przez Uczestnika błędnego lub niepełnego adresu korespondencyjnego.

4.11.       Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru przesyłki kurierskiej albo, w razie osobistego odbioru nagrody od Organizatora, własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody.

 

  1. Prawa własności intelektualnej

5.1.              W oparciu o postanowienia art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Fundator, z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, nabywa majątkowe prawa autorskie do nadesłanej przez Uczestnika odpowiedzi (dalej „Utwór”) na Zadanie Konkursowe. Nabycie majątkowych praw autorskich do Utworu następuję na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przeprowadzania Konkursu, wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności polegających na: zwielokrotnianiu, rozpowszechnianiu oraz publicznym udostępnianiu Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz telekomunikacyjnych urządzeń mobilnych. Zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu obejmuje również prawo Fundatora do korzystania i rozporządzania z praw zależnych do dokonanych przez Fundatora opracowań Utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przeprowadzania Konkursu, wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,.

5.2.              Uczestnik zezwala i upoważnia Fundatora oraz Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnianiu Utworu lub jego opracowań publiczności, decydowania o oznaczeniu Utworu imieniem/nazwiskiem/pseudonimem Uczestnika oraz zezwala Fundatorowi oraz Organizatorowi na udzielanie dalszych upoważnień w w/w zakresach osobom trzecim. Ponadto Uczestnik upoważnia Fundatora oraz Organizatora do posługiwania się dobrami osobistymi Uczestnika tj. imieniem i nazwiskiem Uczestnika w drodze ich publikacji na stronach internetowych dedykowanej Konkursowi. W przypadku zamiaru odwołania powyższej zgody, Uczestnik zobowiązuje się do uprzedniego złożenia zabezpieczenia w kwocie wystarczającej na pokrycie kosztów, które może ponieść Organizator lub Fundator w związku z koniecznością zapobieżenia szkodzie wywołanej przez skutki takiego odwołania. W przypadku niezłożenia przez Uczestnika powyższego zabezpieczenia, odwołanie powyższego oświadczenia należy uważać za bezskuteczne.

5.3.              Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, iż w przypadku odpowiedzi na Zadanie Konkursowe niestanowiących utworu Fundator oraz Organizator nabywają, bez odrębnej odpłatności, z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, wszelkie prawa do korzystania z odpowiedzi na Zadania Konkursowe w ramach swojej działalności marketingowej, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w pkt. 5.1. powyżej.

 

  1. Postępowanie reklamacyjne

6.1.             Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Paloma Faith : Paloma Face”.

6.2.         Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

6.3.         Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4.         Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

6.5.         Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

6.6.         Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

 

  1. Postanowienia końcowe

7.1.              Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie Internetowej dedykowanej Konkursowi.

7.2.         Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

7.3.         Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.4.         Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.5.         Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

7.6.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

7.7.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

7.8.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

7.9.         Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.

7.10        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania przewidzianych w Konkursie nagród z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem [https://www.youtube.com/watch?v=HnKMSPHvsOg]

7.10.           Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów marketingowych, organizacji i przeprowadzenia Konkursu w tym wydania przyznanych w Konkursie Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

7.11.           Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swych danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

7.12.           Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2002, Nr 101. poz.926].