Skip content

Konkurs 40k fan

 • § 1. Zasady ogólne

 

 1. Sony Music Entertainment Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-878 ), przy ul. Chóralnej 14, wpisana do wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008269, NIP: 951-20-06-358.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpage’u Zleceniodawcy: https://www.facebook.com/SonyMusicPoland
 3. Fundatorem nagród i przyrzekającym jest Zleceniodawca w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
 6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.
 7. Organizator jest podmiotem, który w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.
 • § 2. Słownik pojęć

 

 1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z §7.
 2. „Nagroda”: nagroda niespodzianka – zestaw 25 płyt
 • § 3. Zasady Konkursu

 

 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.02.2016 r., o godzinie 19:00 CET.
 3. Konkurs kończy się w dniu 26.02.2015 r., o godzinie 24:00 CET.
 4. Organizator opublikuje jedno zadanie konkursowe.
 • § 4. Zasady wzięcia udziału w Konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod zdjęciem.
 2. Odpowiedź nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
 3. Zwycięzcami konkursu nie mogą zostać osoby posługujące się botami czy innego rodzaju programami automatyzującymi udział w konkursie.
 • § 5. Nagroda

 

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw 25 płyt niespodzianek.
 2. Nagroda nie może być, na żądanie Uczestnika, wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani na inną formę rekompensaty.
 3. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
 • § 6. Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu

 

 1. Wybór zwycięzcy polegać będzie na wyłonieniu spośród Uczestników 1 (jednej) osoby, która spełnia wymogi Regulaminu i której odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie uznana za najciekawszą przez Organizatora.
 2. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone w dniu: 27.02.2016 o godzinie 13:00 na profilu Sony Music Poland na Facebooku (adres: https://www.facebook.com/sonymusicpoland ), w komentarzach pod zdjęciem.
 3. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem Konkursu przy użyciu Wiadomości Prywatnej na profilu Sony Music Poland na Facebooku (adres: https://www.facebook.com/sonymusicpoland).
 4. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy z Organizatorem przez 3 dni robocze, nagroda pozostaje w posiadaniu Organizatora.
 • § 7. Uczestnicy konkursu

 

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
 • § 8. Zasady postępowania reklamacyjnego

 

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa pokrewne do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłanej do Organizatora.
 2. Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z autorskich praw majątkowych do przesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz udziela mu prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych w chwili przesłania odpowiedzi polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących swoich danych osobowych: imię i nazwisko – w celu ogłoszenia wyników Konkursu i w celu korzystania z odpowiedzi na zadanie konkursowe (przy czym Uczestnik wyraża także zgodę na korzystanie przez Organizatora z ww. odpowiedzi anonimowo, tj. bez podawania imienia i nazwiska Uczestnika).
 4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi opartych na jakichkolwiek prawach do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłanej przez Uczestnika, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami, w szczególności Uczestnik zobowiązany jest wstąpić w miejsce Organizatora do postępowań toczących się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do toczących się przeciwko Organizatorowi postępowań. Ponadto, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim. W szczególności Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi wszelkich poniesionych przez Organizatora kosztów i wydatków oraz należności wynikających z prawomocnych wyroków i/lub zawartych przez Organizatora ugód, nałożonych kar i kosztów obrony praw Organizatora (w tym kosztów pomocy prawnej).
 5. Udzielenie licencji, o której mowa w § 8 Regulaminu na wszelkich wymienionych w § 8 ust. 2 polach eksploatacji jest nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.
 • § 9. Zasady postępowania reklamacyjnego

 

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs 40k fan”, do dnia 02.03.2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w Regulaminie adres.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 • § 10. Ograniczenia roszczeń
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,

c) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,

d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

 • § 11. Postanowienia Końcowe

 

 1. Przystępujący do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
 5. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 24.02.2016 r.