Skip content

Regulamin akcji fotograficznej One Direction

Regulamin akcji fotograficznej One Direction

AKCJA FOTOGRAFICZNA „ONE DIRECTION” – SIERPIEŃ 2014

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 

1. Szczegóły Akcji

1.1.    Zgłaszając swój udział w Akcji niniejszym oświadczasz, że zapoznałeś się z zasadami i warunkami uczestnictwa w Akcji oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Niniejsze Zasady i Warunki uczestnictwa w Akcji regulują stosunek prawny łączący osobę zgłaszającą chęć wzięcia udziału w Akcji („Uczestnik”) i jej organizatorem –  Sony Music Entertainment UK Limited, z siedzibą przy 9 Derry Street, Londyn, W8 5HY („Sony”), który nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany lub powiązany
z portalami Facebook lub Twitter. Niniejsze zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, a także zasady korzystania z Facebook dostępne pod adresem http://www.facebook.com/policies/?ref=pf oraz zasady korzystania z Twitter dostępne pod adresem https://twitter.com/tos obowiązujące przez wzięciem udziału w niniejszej Akcji („Akcja”) stanowią zasady umożliwiających wzięcie udziału w Akcji.

  1. Udział w Akcji

2.1.    Akcja trwa od 22 sierpnia 2014 roku od godziny 00:00 („Start Akcji”) do 28 sierpnia 2014 roku do godziny 24:00 („Koniec Akcji”) zwanego dalej „Czasem trwania Akcji”. W celu uniknięcia wątpliwości żadne zgłoszenie (rozumiane zgodnie z definicją, o której mowa w pkt 2.2.) dokonane poza Czasem trwania Akcji nie będzie uwzględnione.

2.2.    Celem wzięcia udziału w Akcji, należy wysłać w Czasie trwania Akcji na adres [email protected]ść e-mail, wraz z załączonym – ulubionym lub najlepszym – zdjęciem typu „selfie” (które oznacza zdjęcie własnej twarzy zrobione samodzielnie, z odległości nie większej niż długość ramienia) albo zdjęcie pracy graficznej stworzonej przez Uczestnika w związku z działalnością lub inspirowanego działalnością artystyczną One Direction („Artyści”) albo zdjęcie typu „selfie” przedstawiające Uczestnika i stworzoną przez niego pracę graficzną, z zastrzeżeniem że („Zgłoszenie”):

2.2.1.    Zgłoszenie Uczestnika nie może przedstawiać wizerunku innych osób,
z wyłączeniem wizerunku Artystów i Uczestnika,

2.2.2.    Zgłoszenie Uczestnika nie może zawierać treści naruszających dobre obyczaje, obscenicznych itp.,

2.2.3.    Zgłoszenie Uczestnika nie może zawierać wiadomości tekstowych,

2.2.4.    Zgłoszenie Uczestnika nie może zawierać treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich (tj. znaków towarowych, logo),

2.2.5.    Zgłoszenie Uczestnika nie może zawierać informacji umożliwiających  identyfikację Uczestnika; tzn. na przesłanych zdjęciach nie może być informacji zawierających imię lub/i nazwisko Uczestnika i jakiejkolwiek innej osoby, adres  zamieszkania/zameldowania Uczestnika, numer telefonu, adres e-mail, itp.

2.3.    W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania lub stałego  pobytu na terytorium Polski oraz ukończyły 14 lat (w chwili Startu Akcji). Zgłoszenia Osób, które nie ukończyły 14 lat będą dyskwalifikowane automatycznie. Osoby które ukończyły 14 lat, a nie ukończyły lat 18 muszą uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Akcji; przystąpienie do Konkursu stanowi jednoczesne oświadczenie takiej osoby o dysponowaniu zgodą, o której mowa powyżej.

2.4.    Sony (jego licencjobiorcy i podmioty powiązane) zachowuje prawo do anulowania Akcji oraz zmiany niniejszych zasad i warunków uczestnictwa w Akcji bez uprzedzenia w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej w szczególności takich jak kataklizm, stan wyjątkowy, wojna, strajk, trzęsienie ziemi lub inne podobne wydarzenia. W takim przypadku Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odwołania Akcji.

2.5.    Pracownicy Sony oraz najbliżsi członkowie ich rodzin oraz  pracownicy spółek należących do grupy Sony Music Entertainment oraz spółek zależnych od grupy, a także pracownicy agencji biorących udział w organizowaniu Akcji nie mogą brać udziału w Akcji. Każde zgłoszenie w/w osób będzie nieważne.

2.6.    Każdy Uczestnik Akcji może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.

2.7.    Wzięcie udziału w Akcji nie jest związane z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów.

  1. Zasady Zgłoszenia

3.1.    Zgłaszając swój udział w Akcji Uczestnik gwarantuje i oświadcza, że Zgłoszenie nie będzie zawierać jakichkolwiek materiałów które: (i) pozwalają na identyfikację osoby lub podmiotu lub wskazują na powiązanie Uczestnika z daną osobą lub podmiotem bez ich uprzedniej i wyraźnej zgody, (ii) zawierają dane umożliwiające identyfikację Uczestnika lub innej osoby, (iii) są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, obsceniczne, sprzeczne z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, nawołujące do dyskryminacji rasowej lub ze względu na religię, zawierają nagość, motywy pornograficzne lub przemoc, (iv) zachęcają do zachowań, które mogłyby być traktowane jako podżeganie do przestępstwa lub wykroczenia bądź mogłyby narażać na odpowiedzialność cywilną Uczestnika, Sony lub podmioty trzecie, (v) zawierają wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące i inne szkodliwe programy lub kody komputerowe, (vi) zawierają materiały promocyjne, marketingowe lub stanowią inna formę reklamy, (vii) zawierają inne niż publicznie dostępne informacji o jakimkolwiek podmiocie.

3.2.    Uczestnik oświadcza, że jest świadomy faktu, że Zgłoszenie i materiały w nim zawarte mogą podlegać ochronie prawnautorskiej lub przewidzianej dla praw własności przemysłowej. W związku z powyższym Uczestnik zobowiązuje się nie przesyłać Zgłoszenia jeżeli nie przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia typu „selfie” lub prawa do utworów (prac graficznych) lub znaków towarowych widocznych na zdjęciu. Zgłoszenie Uczestnika nie może zawierać wizerunku osób trzecich (np. wizerunku znajomych Uczestnika). Nieuprawnione wykorzystanie przez Uczestnika wizerunku osób trzecich, utworów objętych ochroną prawnoautorską, bądź przewidzianą
w przepisach ustawy prawo własności przemysłowej, może narazić takiego Uczestnika na odpowiedzialność cywilną. Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za treść i zawartość przesłanych w Zgłoszeniu materiałów. Jednocześnie Uczestnik zapewnia, że jest właścicielem oraz twórcą treści zawartych w Zgłoszeniu. Sony nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich lub praw własności przemysłowej wynikające z dokonanego Zgłoszenia lub w związku z dokonanym Zgłoszeniem. Uczestnik oraz inne osoby, których wizerunek widnieje na zdjęcie, zobowiązują się nie wykonywać autorskich praw osobistych w stosunku do materiałów zawartych w Zgłoszeniu, upoważniając jednocześnie Sony do wykonywania wszelkich autorskich praw osobistych Uczestnika.

3.3.    Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Sony (oraz jego licencjobiorcom, podmiotom zależnym i następcom prawnym) nieodpłatnej, i niewyłącznej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie z wszelkich materiałów zawartych w Zgłoszeniu. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia polach eksploatacji, w tym w szczególności: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów zawartych w Zgłoszeniu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy tych materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały zawarte w Zgłoszeniu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (iii) zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt (ii) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie jego z wizerunku i sylwetki oraz wizerunku i sylwetki innych osób (od których uzyskał pisemną zgodę), utrwalonego w materiałach zawartych w Zgłoszeniu oraz na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku we wszystkich mediach, w szczególności (choć niewyłącznie) na potrzeby komercyjne, promocyjne marketingowe i reklamowe.

3.4.    W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Uczestnik oświadcza, że z chwilą wysłania Zgłoszenia akceptuje powyższe warunki, a w szczególności udziela nieopłatnej licencji oraz wyraża nieopłatną zgodę na wykorzystanie sylwetki i wizerunku oraz wszelkich innych informacji zawartych w Zgłoszeniu w materiałach i produktach związanych z Artystami i/lub członkami zespołu Artysty, w tym w szczególności w materiałach audiowizualnych, reklamowych, marketingowych (w tym zamieszczanych w Internecie), również w związku z planowanymi premierami albumów i singli Artystów.

3.5.    Sony ma prawo nie wykorzystać Zgłoszeń Uczestników, bez konieczności informowania Uczestników o tym fakcie, w szczególności jeżeli Zgłoszenie jest sprzeczne z niniejszymi zadami i warunkami uczestnictwa w Akcji.

  1. Zasady Akcji

4.1.    Uczestnik oświadcza, że akceptuje następujące zasady udziału w Akcji:

4.1.1.    Uczestnik wyraża zgodę na to, że wyboru Zgłoszeń dokona Sony, kierując się przede wszystkim kryterium wartości artystycznej Zgłoszeń i zgodności z koncepcją kreatywną okładki płyty Artystów oraz innych materiałów marketingowych i promocyjnych.

4.1.2.    Sony nie gwarantuje, że Zgłoszenie Uczestnika będzie w jakikolwiek sposób wykorzystane.

4.1.3.    jeżeli Uczestnik nie przestrzega postanowień niniejszych zasad i warunków uczestnictwa w Akcji, Sony jest uprawnione do dyskwalifikacji Zgłoszenia takiego Uczestnika. W takim przypadku Sony nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4.2.    Sony może zwrócić się do Uczestnika z wnioskiem o podpisanie odpowiednich umów, zgód i pozwoleń w szczególności odnoszących się do praw udzielonych Sony w związku z akceptacją niniejszych zasad i warunków uczestnictwa w Akcji.

4.3.    W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty związane z wysłaniem Zgłoszenia obciążają Uczestnika.

4.4.    Sony (oraz jego licencjobiorcy, podmioty zależne i następcy prawni) nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione, uszkodzone lub spóźnione. Zgłoszenia spóźnione, uszkodzone, zawierające nieczytelne materiały, niekompletne, wprowadzające w błąd lub fałszywe nie będą akceptowane.

  1. Ogólne warunki

5.1.    Sony zachowuje prawo weryfikacji każdego Zgłoszenia pod kątem jego zgodności z niniejszymi zasadami i warunkami uczestnictwa w Akcji. Sony może zwrócić się do Uczestnika z wnioskiem o podanie informacji potwierdzających tożsamość Uczestnika, jego wiek, miejsce zamieszkania.

5.2.    Zgłoszenia niezgodne z niniejszymi zasadami i warunkami uczestnictwa w Akcji będą nieważne.

5.3.    Sony (oraz jego licencjobiorcy, podmioty zależne i następcy prawni) nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci Internet oraz błędy w transmisji danych.

  1. Prywatność i zbieranie danych

6.1.    Uczestnik zachowa w poufności wszelkie dane dotyczące Artystów lub/i Sony uzyskane w jakikolwiek sposób w związku ze Zgłoszeniem w Akcji.

6.2.    Sony nie zwraca zdjęć oraz prac graficznych zawartych w Zgłoszeniu Uczestnika, dlatego zaleca się Uczestnikowi sporządzenie ich kopii przed dokonaniem Zgłoszenia.

6.3.    O ile Uczestnik nie postanowi inaczej, żadne informacje zawarte w Zgłoszeniu nie będą wykorzystywane w celach marketingowych przez podmioty trzecie. Jeżeli zgłoszenie Uczestnika zostanie wybrane zgodnie z postanowieniami niniejszych zasad i warunków uczestnictwa w Akcji, adres e-mail Uczestnika zostanie dodany do listy mailingowej Sony, stosownie do postanowień polityki prywatności Sony dostępnej pod adresem http://hub.sonymusic.com/privacy/?t=gb&l=eng. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia swojego adresu e-mail z listy mailingowej w każdym czasie. W celu usunięcia swojego adresu e-mail należy przesłać wiadomość na adres [email protected], wpisując w tytule wiadomości słowo „unsubscribe”.

  1. Jurysdykcja i prawo właściwe

7.1.    Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszych zasad i warunków uczestnictwa w Akcji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7.2.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami i warunkami uczestnictwa stosuje się przepisy prawa powszechnego.