Skip content

Regulamin konkursu “Bilety Charlie Winston”

§1 Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu „Bilety Charlie Winston” (dalej „Konkurs”) jest Sony Music Entertainment Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-878 ), przy ul. Chóralnej 14, wpisana do wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008269, NIP: 951-20-06-358 (dalej „Organizator”).
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpage’u: https://www.facebook.com/SonyMusicPoland.
3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.
7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.
§ 2 Słownik pojęć
1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z § 7.
2. „Nagroda”: dwa podwójne zaproszenia na koncert Charliego Winstona, 12 kwietnia 2016, w Proximie, Warszawa
§ 3 Zasady Konkursu
1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.04.2016 r., o godzinie 19:00 CET.
3. Konkurs kończy się dnia 10.04.2016 r., o godzinie 23:59 CET.
4. Organizator opublikuje 1 zadanie konkursowe.
§ 4 Zasady udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie: Którą piosenkę Charliego Winstona lubisz najbardziej i dlaczego? Pytanie zostanie opublikowane na fanpage’u https://www.facebook.com/SonyMusicPoland. Odpowiedzi należy udzielić wpisując ją w komentarzu pod tym pytaniem.
2. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
§ 5 Nagroda
1. Nagrodami w konkursie są: dwa podwójne zaproszenia na koncert Charliego Winstona, 12 kwietnia 2016, w Proximie, Warszawa
2. Nagroda nie może być, na żądanie Uczestnika, wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani na inną formę rekompensaty.
3. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
§ 6 Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu
1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedź zostanie uznana przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora za najciekawszą. Jury wybierze dwóch zwycięzców, który otrzymają podwójne zaproszenie na koncert.
2. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone dnia 11.04.2016 r. o godz. 10:00 na fanpage’u https://www.facebook.com/SonyMusicPoland.
3. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie adresu e-mail i numeru telefonu w celu ustalenia z Organizatorem szczegółów odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody nastąpi w Warszawie, dnia 12.04.2016 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę ww. danych w terminie umożliwiającym wydanie Nagrody przez Organizatora, Nagroda pozostaje w puli Organizatora i może zostać przyznana innemu, wybranemu przez Organizatora, Uczestnikowi.
§ 7 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
§ 8 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem “Bilety Charlie Winston”, do dnia 15.04.2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w Regulaminie adres.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
§ 9 Ograniczenia odpowiedzialności
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook;
c) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook;
d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;
e) niedostarczenie lub dostarczenie z opóźnieniem Nagrody do uczestnika z powodu działań lub zaniechań firmy kurierskiej/poczty.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
§ 10 Postanowienia Końcowe
1. Przystępujący do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.
3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
4. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 09.04.2016 r.