Skip content

Regulamin konkursu „Wygraj wyjazd na wyspę Cohena”

 • 1. Zasady ogólne

 

 1. Organizatoremkonkursu „Wygraj wyjazd na wyspę Cohena” (dalej  „Konkurs”) jest Sony Music Entertainment Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-879) przy ul. Chóralnej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008269, posługująca się numerem NIP 9512006358.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: sonymusic.pl.
 3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
 5. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wydanie nagród.
 6. Organizatorjest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i przetwarzaniem danych osobowych.

 

 • 2. Słownik pojęć

 

 1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z § 7.
 2. „Nagroda główna” – tygodniowy wyjazd dla dwóch osób na półwysep Peloponez w terminie mieszczącym się w okresie 01.04.2017 r. – 31.05.2017 r. o wartości do 5.000 (pięciu tysięcy) złotych.
 3. „Nagroda dodatkowa” – płyta winylowa zawierająca album Leonarda Cohena „You Want It Darker”.
 4. „Nagroda” – Nagroda główna lub Nagroda dodatkowa.
 5. „Zwycięzca” – osoba wybrana spośród Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulanimu.

 

 • 3. Zasady Konkursu

 

 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.10.2016 r., o godzinie 00:01.
 3. Konkurs kończy się w dniu 04.11.2016 r., o godzinie 23:59.

 

 • 4. Zasady wzięcia udziału w Konkursie
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące zadania konkursowe:
 2. dokonać w salonie (sklepie stacjonarnym) sieci Empik lub poprzez stronę internetową Empik.com zakupu płyty CD z albumem Leonarda Cohena „You Want It Darker” oraz
 3. przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2016 r. na następujący adres e-mail: [email protected]:
 • zdjęcie lub skan dowodu dokonania zakupu (rachunku), o którym mowa w pkt a) powyżej oraz
 • swój numer telefonu oraz
 • pisemną odpowiedź (obejmującą maksymalnie 5 zdań) na pytanie: „Czy jest dla Ciebie twórczość Leonarda Cohena?”.
 1. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści szerzących nienawiść, treści erotycznych, promujących alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki lub inne środki psychoaktywne.
 2. Przy udziale w Konkursie zakazane jest posługiwanie się botami czy innego rodzaju programami automatyzującymi udział w konkursie.

 

 • 5. Nagroda

 

 1. Na nagrodę główną w konkursie składają się:
 2. bilety lotnicze dla dwóch osób (Zwycięzcy i osoby towarzyszącej) na trasie Polska (wylot z miasta wybranego przez Organizatora w porozumieniu ze Zwycięzcą, a w razie braku porozumienia zdecyduje Organizator) – Grecja (Ateny lub Kalamaty – decyduje Organizator) i Grecja (Ateny lub Kalamaty – decyduje Organizator) – Polska (przylot do miasta wybranego przez Organizatora w porozumieniu ze Zwycięzcą, a w razie braku porozumienia zdecyduje Organizator);
 3. zakwaterowanie (minimum 5 dób hotelowych) dla dwóch osób w hotelu na półwyspie Peloponez o standardzie minimum 3*** (pokój 2-osobowy);
 4. wycieczka dla dwóch osób na wyspę Hydra, na której Leonard Cohen skomponował większość swoich przebojów.
 5. Świadczenia opisane w ust. 1 powyżej mogą zostać zrealizowane jedynie łącznie, tj. w ramach jednego wyjazdu.
 6. Szczegółowe terminy realizacji świadczeń składających się na Nagrodę główną, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną uzgodnione w porozumieniu ze Zwycięzcą (jednakże terminy te przypadać muszą na okres 01.04.2017 r. – 31.05.2017 r., a w przypadku braku porozumienia zdecyduje Organizator).
 7. Nagrodą dodatkową w konkursie są trzy płyty winylowe zawierające album Leonarda Cohena „You Want It Darker” (po jednym egzemplarzu płyty dla każdej osoby, która zgodnie z 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu została zakwalifikowana do grona 4 (czterech) laureatów, ale nie została jej przyznana Nagroda główna), które zostaną wydane w terminie dwóch tygodni od dnia oficjalnej premiery handlowej tego wydawnictwa (daty premiery płyty winylowej).
 8. Nagroda nie może być, na żądanie Uczestnika, wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani na inną formę rekompensaty. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania ww. wymiany w przypadku niemożliwości wydania Nagrody spowodowanej działaniem siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Organizatora.
 9. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy Konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
 10. W przypadku, gdy osoba towarzysząca wskazana przez Zwycięzcę Nagrody głównej jest osobą niepełnoletnią, Zwycięzca zobowiązany będzie do przedstawienia Organizatorowi pisemnej zgody opiekunów prawnych tej osoby na uczestnictwo w realizacji Nagrody. Nieprzedstawienie takiej zgody spowoduje niedopuszczenie ww. osoby towarzyszącej do udziału w realizacji Nagrody.
 11. Nagroda główna przepada jeżeli jej realizacja jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy (w tym w szczególności w przypadku niemożności odbycia przez Zwycięzcę tygodniowego wyjazdu w okresie 01.04.2017 r. – 31.05.2017 r.).
 12. Podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę podatku od Nagrody jest Organizator.

 

 • 6. Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu

          

 1. Wybór zwycięzcy polegać będzie na wyłonieniu spośród Uczestników 4 (czterech) osób, które spełniają wymogi Regulaminu i których odpowiedzi na zadanie konkursowe zostaną uznane przez Organizatora za najciekawsze spośród nadesłanych zgłoszeń, a następnie wyłonieniu spośród ww. 4 (czterech) osób 1 (jednej) osoby, której odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie uznana za najciekawszą przez Organizatora.
 2. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w dniu 12.11.206 r. na profilu Sony Music Poland na Facebooku (adres: https://www.facebook.com/sonymusicpoland ).
 3. Po ogłoszeniu wyników Konkursu ze Zwycięzcą zostanie nawiązany kontakt telefoniczny (na numer podany w zgłoszeniu konkursowym). Zwycięzca może też zostać poproszony o przesłanie potwierdzenia przyjęcia Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w ciągu 2 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu (pomimo podjęcia 5 prób nawiązania połączenia telefonicznego) albo w przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę potwierdzenia przyjęcia Nagrody w ciągu 3 godzin od wysłania ww. prośby przez Organizatora, Nagroda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie wybrana przez Organizatora.

 

 • 7. Uczestnicy konkursu

 

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

 

 • 8. Prawa autorskie

 

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa pokrewne do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłanej do Organizatora.
 2. Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z autorskich praw majątkowych do przesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz udziela mu prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych w chwili przesłania odpowiedzi polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących swoich danych osobowych: imię i nazwisko – w celu ogłoszenia wyników Konkursu i w celu korzystania z odpowiedzi na zadanie konkursowe (przy czym Uczestnik wyraża także zgodę na korzystanie przez Organizatora z ww. odpowiedzi anonimowo, tj. bez podawania imienia i nazwiska Uczestnika).
 4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi opartych na jakichkolwiek prawach do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłanej przez Uczestnika, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami, w szczególności Uczestnik zobowiązany jest wstąpić w miejsce Organizatora do postępowań toczących się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do toczących się przeciwko Organizatorowi postępowań. Ponadto, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim. W szczególności Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi wszelkich poniesionych przez Organizatora kosztów i wydatków oraz należności wynikających z prawomocnych wyroków i/lub zawartych przez Organizatora ugód, nałożonych kar i kosztów obrony praw Organizatora (w tym kosztów pomocy prawnej).
 5. Udzielenie licencji, o której mowa w § 8 Regulaminu na wszelkich wymienionych w § 8 ust. 2 polach eksploatacji jest nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

 

 • 9. Zasady postępowania reklamacyjnego

 

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Wygraj wyjazd na wyspę Cohena” w terminie do dnia 19.11.2016 r.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

 

 • 10. Ograniczenia roszczeń

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Organizatora drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
 2. ewentualny brak możliwości skontaktowania się ze Zwycięzca spowodowany problemami technicznymi związanymi z działaniem dostawców usług telekomunikacyjnych lub internetowych albo wynikłych z podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych;
 3. nieposiadanie przez Zwycięzcę Nagrody głównej lub osobę towarzyszącą dokumentów (takich jak dowód osobisty, paszport) uprawniających do przekroczenia granicy w celu realizacji podróży z Polski do Grecji i z powrotem;
 4. naruszenie przez Uczestnika praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

 

 • 11. Postanowienia Końcowe

 

 1. Przystępujący do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
 5. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 21.10.2016 r.